tel: 0 8888 0 2222 | e-mail: info@propan-butan.info
Sprzedaż zbiorników na gaz. LPG-CONSULTING Gaz płynny. Zbiornik na gaz. Bezpłatne doradztwo w doborze dostawcy instalacji zbiornikowej oraz gazu.Sprzedaż zbiorników na gazHeadBulta

STRONA GŁÓWNA | INSTALACJE GAZOWE

ZBIORNIKI Z GAZEM, INSTALACJA KROK PO KROKU

Dla firm

Charakterystyka zbiorników

Zbiorniki służące do celów grzewczych występują najczęściej w trzech wielkościach oraz w wersji naziemnej i podziemnej:

PunktZbiorniki naziemne

Pojemność (litry)Moc urządzeń (kW) maxPowierzchnia (m²) max
270030200
480046340
640068500

PunktZbiorniki podziemne

Pojemność (litry)Moc urządzeń (kW) maxPowierzchnia (m²) max
270030300
480046450
640068750

Schemat bezpiecznych odległości od zbiornika gazu

Rozpatrując miejsce instalacji zbiornika z gazem na posesji trzeba pamiętać o bezpiecznych odległościach. Wymagane ze względu na bezpieczeństwo, odległościach od budynku, studzienki kanalizacyjnej, ogrodzenia oraz od słupa energii elektrycznej.

Typ zbiornikaMin. odległości dla zbiorników naziemnychMin. odległości dla zbiorników podziemnych
A (dot. zbiornika 2700l)3,0 m1,0 m
B (dot. zbiornika 4850l)5,0 m3,0 m
C (dot. zbiornika 6700l)7,5 m3,0 m

Zbiorniki musza być również bezwzględnie oddalone o 8 metrów od wszelkich studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych.

INSTALACJA KROK po kroku

Po wyborze dostawcy gazu - czas na inwestycję

1. Przedstawienie oferty - Spotkanie z przedstawicielem i ustalenie warunków współpracy.

Pierwszym krokiem po wyborze przez nas dostawcy gazu jest odbycie spotkania z przedstawicielem handlowym dostawcy. Podczas tego spotkania po ponownym zweryfikowaniu warunków i uwzględnieniu potrzeb zostanie ustalona wielkość zbiornika oraz rodzaj kotła grzewczego. Przedstawiciel handlowy przypomni etapy inwestycji oraz przedstawi sposoby jej realizacji. Niektóre firmy proponują „full opcję” – jeżeli ją Państwo wybierzecie - możecie już czekać na moment początku prac przed Waszym domem. Jeżeli życzycie Państwo partycypować w pracach instalacyjnych, w zależności od zakresu współpracy niezbędne jest zebranie dokumentów niezbędnych montażu instalacji Dokument, od którego trzeba zacząć dalszą pracę jest mapa.

2. Pozyskanie mapy - pozyskanie mapy dla celów projektowych

Posiadanie mapy jest niezbędne do wykonania dalszych projektów. Od tego dokumentu zaczyna się projektowanie instalacji. Mapa znajduje się w Wydziale Budownictwa, Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego w Starostwie Powiatowym. Jeżeli chcesz zmodernizować instalację grzewczą, to już powinieneś posiadać mapę, która za każdym razem dołączana jest do projektu domu. W przypadku, gdy od czasu wykonania mapy do budowy domu dokonano zmian w jego otoczeniu lub gdy nie masz pewności, że zmiany miały miejsce, należy mapę zaktualizować. W sytuacji przygotowywania dokumentacji do budowy nowego domu wykonanie mapy jest niezbędne. Zlecenie wykonania mapy należy przedłożyć w Biurze i Pracowni Geodezyjnej. Mapa powinna być wykonana w skali 1:500 oraz zawierać adnotację: „do celów projektowych”. W rzucie z góry ukaże się dom oraz najbliższe otoczenie, na którym wkrótce zostanie zaznaczone miejsce na zbiornik. Ze sporządzoną w Biurze Geodezyjnym mapą należy udać się do projektanta.

3. Projekt zewnętrzny - wykonanie projektu zewnętrznej instalacji

Na tym etapie zostaną naniesione na projekt elementy instalacji znajdujące się na zewnątrz budynku. Projektant zaproponuje możliwe lokalizacje zbiornika oraz przebieg instalacji od zbiornika do budynku. Następnie wspólnie z Tobą wybierze miejsce posadowienia zbiornika. Po wszystkich ustaleniach naniesie elementy instalacji na mapę i powstanie pierwsza wizualizacja nowych obiektów wokół domu. Ten sam projektant może również wykonać projekt instalacji wewnętrznej.

4. Projekt wewnętrzny - wykonanie projektu wewnętrznej instalacji

W przypadku, gdy projekt instalacji gazowej wewnętrznej nie jest zawarty w projekcie budowlanym domu, należy go wykonać, bowiem na wewnętrzną instalację gazową obowiązuje pozwolenie na budowę, o które w zależności od zakresu zleconych firmie wykonawczej prac może wystąpić ona na podstawie pełnomocnictwa, bądź inwestor.

5. Akceptacja dokumentacji - akceptacja dokumentacji projektowej przez wykonawcę instalacji

Dokumentacja zawierająca projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz projekt przyłącza tworzy całość projektu instalacji. Na tym etapie konieczne jest również zaakceptowanie dokumentacji przez firmę wykonawczą instalacji gazowej celem zakończenia fazy projektowej.

6. Pozwolenie na instalację - uzyskanie zezwolenia na instalację w Starostwie Powiatowym

Zaplanowaną budowę instalacji zbiornikowej należy przed przystąpieniem do jej wykonania należy zgłosić do Starostwa powiatowego celem uzyskania zezwolenia na budowę w przypadku instalacji wewnętrznej, bądź celem poinformowania (dokonaniem zgłoszenia) w przypadku przyłącza gazowego. Dla wykonania instalacji wewnętrznej niezbędne jest również powołanie kierownika budowy. Budowa przyłącza gazowego wymaga zgłoszenia do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym. Po 30 dniach od zgłoszenia można przystąpić do prac budowlanych chyba, że Urząd zażyczy sobie dodatkowych dokumentów (np. operatu środowiskowego itp.).

7. Prace ziemno-instalacyjne - wytyczenie miejsca pod zbiornik, wykopy

Przed przystąpieniem do instalacji należy wytyczyć miejsce pod płytę fundamentową. W przypadku wyboru instalacji podziemnej powstaje wykop pod zbiornik zgodny z projektem budowlanym. Niezbędne jest również wykonanie wykopu pod przyłącze o głębokości min 80 cm dla instalacji mającej być zasilaną wyłącznie gazem propan oraz min 1.20m dla instalacji mającej być zasilaną gazem propan oraz min 1.20m dla instalacji mającej być zaskalną gazem propan-butan. Wykonanie tych prac zajmuje nie więcej niż jeden dzień W tym samym dniu można przystąpić do instalacja zbiornika.

8. Wykonanie instalacji zbiornika - montaż zbiornika

Na wykonanej bądź dostarczonej wraz ze zbiornikiem płycie fundamentowej montowany jest zbiornik, który jest uziemiany oraz mocowany do płyty. Do zbiornika montowana jest armatura.

9. Montaż instalacji zewnętrznej - montaż przyłącza gazowego

Wykonanie przyłącza polega na wykonaniu przyłączenia do zbiornika rur przesyłowych doprowadzających gaz. Na ścianie budynku umieszczana jest szafka gazowa, w której znajdują się: reduktor, licznik gazowy oraz główny zawór gazu. Po wykonaniu tych prac następuje sprawdzenie uziemienia zbiornika oraz szczelności instalacji, których poprawność jest udokumentowana protokołami.

10. Montaż wewnątrz - wykonanie instalacji wewnętrznej

Montaż instalacji wewnętrznej polega na połączeniu przewodów gazowych od zaworu głównego w skrzynce gazowej do odbiorników: kuchni i kotła grzewczego. Po wykonaniu instalacji wewnętrznej przeprowadza się również kontrolę szczelności, co jest dokumentowane protokołem.

11. Odbiór UDT i zasypanie zbiornika - odbiór instalacji przez UDT

Wykonana instalacja zbiornikowa musi zostać zgłoszona do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) - zgłoszenia dokonuje firma, od której dzierżawi się zbiornik. Po uprzednim umówieniu się z Klientem, Inspektor UDT wykonuje sprawdzenie poprawności montaży, zgodności z projektem oraz sprawdza stan techniczny instalacji. Po pozytywnym odbiorze inspektor zezwala na zasypanie (w przypadku zbiornika podziemnego) a następnie napełnienie zbiornika. Zbiornik musi zostać zasypany zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego.

12. Zatankowanie zbiornika - napełnienie zbiornika gazem

Dopiero odebrany zbiornik (oraz gdy jest podziemny – również zasypany) może zostać napełniony. W umówionym, dogodnym terminie dostawca napełnia zbiornik do max 85% objętości. Pozostałe 15% stanowi tzw poduszkę bezpieczeństwa podczas zmian objętości gazu powodowanych zmianami temperatur i ciśnienia.

13. Zakończenie procedury instalacji - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Ostatnim elementem budowy instalacji jest jego zewidencjonowanie na mapach tj wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Po wykonaniu inwentaryzacji fakt zakończenia inwestycji należy zgłosić do Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym. Ten moment kończy procedurę instalacji zbiornika na gaz płynny przy domu. Nie pozostaje już nic innego jak użytkować zbiornik i cieszyć się z ciepła płynącego z LPG.


Podstrona "instalacje gazowe" - opracowanie własne na podstawie materiałów N.EN Nowa Energia oraz OrlenGaz

DO GÓRY Do góry

WSPÓŁPRACUJEMY Z

WSPÓŁPRACUJEMY Z
Logo Lpg-consulting.pl©LPG-CONSULTING.pl 2009

Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu ma charakter wyłącznie prezentacyjny i nie stanowi - ze strony serwisu – oferty handlowej w rozumieniu prawa. Korzystający z Serwisu zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisudo przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień Regulaminu.